Konkursitingimused

Teaduslike lühiartiklite konkursil oodatakse osalema kõiki tudengeid bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppest, kes on Eesti kõrgkoolide nimekirjades või lõpetanud kõrgkooli vähem kui kaks aastat tagasi. Lubatud on esitada mõne õppeaine raames läbi viidud uurimuste põhjal valminud tööd, samuti kursuse- või lõputöödel põhinevad artiklid. Artikkel peab olema eestikeelne.

 

MTÜ TalveAkadeemia tähtsustab jätkusuutliku arengu põhimõtteid ning käsitleb säästva arengu probleemistikku võimalikult laiahaardeliselt. Sellest tulenevalt on oluline, et konkursile esitatud artiklitel oleks seos eelpool nimetatud märksõnadega. Varasemad aastad on kinnitanud, et seda tingimust on võimalik hõlpsalt täita: konkursile on edukalt esitatud töid täiesti erinevatest valdkondadest! TalveAkadeemia tiim tahab innustada lähenema püstitatud ülesandele loominguliselt ja mõtlema lennukalt ning julgelt.

 

 

ARTIKLI PEALKIRI ASETSEB KESKEL

TRÜKITÄHTEDEGA SUURUSEGA 16 BOLD

FORMAAT JA FONT

Artikli kogupikkus: A4 formaadis, orienteeruvalt 7-9 lehekülge – kaasa arvatud kasutatud

kirjanduse loetelu (vaata nõudeid lõpust), ingliskeelne kokkuvõte (Summary), joonised ja

tabelid. Joonised, tabelid ja muu illustratiivne materjal ei tohiks hõlmata enam kui 1/3

kogu töö mahust.

Kogu töö, ka pealkirjade, kirjatüüp (font): Times New Roman. Leheküljeveerised: 2 cm

ülalt, 2,5 cm alt, 2 cm paremalt, 3,5 cm vasakult. Kogu töö (sh ka pealkirjade, teksti ja

lõikude) reavahe 1,0 (Single). Lõikude ette (spacing before) ja järele (spacing after)

jäetakse ruumi 12 pt, mitte tühja rida või taandrida. Teksti tähesuurus 12.

Leheküljenumbrid jaluse paremasse serva.

NB: tööst ei tohiks mingil moel väljenduda ei autori ega juhendaja nimi/andmed!

ESIMESE ASTME PEALKIRJAD

Esimese astme pealkirjale eelnev ja järgnev ruum (spacing before, spacing after) peaks

olema 12 pt, tühja rida ei jäeta. Pealkiri on suurusega 12 bold ja kirjutatakse suurtähtedega.

Esiemese astme pealkirjad joonduvad lehekülje vasakusse serva.

Teise ja kolmanda astme pealkirjad

Teise ja kolmanda astme pealkirjad suurus on 12 bold. Pealkirjale eelneb, kuid ei järgne

reavahet. Autor nimetab ise pealkirja. Edasised alapealkirjad tuleb vormistada samade

vormistusnõete kohaselt.

TABELID JA JOONISED

Joonistel on allkirjad ning tabelitel pealkirjad tähesuurusega 10 bold (reavaheta).

Jooniste lehekülgede limiiti ei tohi ületada, eraldi tabelarvutus- või graafikafaile ei aktsepteerita.

Kui andmed/joonised on võetud kirjandusest, peab näitama nende tegemise kuupäeva või viidet

allikale; kui joonised on võetud internetiallikatest, tuleb märkida nende viimase külastuse kuupäev. Pildi allkiri

peab sisaldama fotograafi nime või viidet foto allika kohta.

Joonis 1: Näidisfoto. Talveakadeemia tiim 2014 (foto Merilin Kalavus)

TEKSTIS VIITAMINE

Viitamise stiil omal valikul.  Viitamise puhul on oluline stiiliühtlus kogu kirjalikus töös.

 

STRUKTUUR

Artiklis nõutud esimese astme pealkirjad:

  • seos säästva arenguga,
  • sisukokkuvõte,
  • sissejuhatus,
  • metoodika,
  • tulemused ja analüüs,
  • kasutatud kirjandus,
  • lisad
  • ingliskeelne kokkuvõte (Summary)

Seos jätkusuutliku arenguga

Esimene osa võib olla kuni ½ lehekülge pikk ja toob välja artikli sisu seose jätkusuutliku

arengu põhimõtetega. Säästev ehk jätkusuutlik areng täidab meie hetke vajadused ning

tagab järgnevatele põlvedele samaväärse või parema elukeskkonna ja kvaliteedi. Oma osa

selles on kõigil teadussuundadel alates meditsiinist, infotehnoloogiast kuni

keskkonnatehnoloogia ja majanduseni.

Sisukokkuvõte

Teine osa võib olla kuni ½ lehekülge pikk ja võtab lühidalt kokku kogu artikli, selgitades,

mis artikli osa millist eesmärki täidab.

Sissejuhatus

Sissejuhatus selgitab töö eesmärki ning tõstatab uurimisküsimused ja neist tulenevad

uurimisülesanded.

Metoodika

Metoodikas tuleb kirjeldada valitud uurimisstrateegiat ning andmete kogumiseks ja

analüüsiks rakendatud meetodeid. Paari lausega tuleb õigustada metoodika valikut antud

uurimuse läbiviimiseks. Metoodika peab sisaldama infot nii andmete päritolust kui ka

nende kogumisest ja töötlemisest. Sealhulgas on nõutud kirjeldus, milline osa oli autoril

enesel antud uurimistöös. Metoodika peab olema piisavalt selge ja loogiline, et lugejal on

võimalik seda jälgida ning piisava tahtmise ja ressursside olemasolu korral uurimust

omade vahenditega korrata.

Tulemused ja analüüs

Tulemuste ja anlüüsi peatükis tuleb välja tuua tähtsamad tulemused, neid analüüsida ja

nende põhjal formuleerida järeldused. Kindlasti tuleks pöörata tähelepanu saadud

tulemuste ja järelduste olulisusele jätkusuutliku arengu kontekstis. Autor võib vajadusel

esitada tulemused ja analüüsi eraldi peatükkidena, jaotades need vastavatesse

alapeatükkidesse.

Kasutatud kirjandus

Kasutatud kirjanduse loetelu tuleb esitada autorite järgi tähestikulises järjekorras.

Aruanded ja veebilehed tulevad nimekirja lõppu eraldi alapealkirjadega: Aruanded.

Veebilehed. Teadusajakirja pealkiri, kust artikkel pärit on, tuleks lühendada antud juhendi

põhjal: http://images.webofknowledge.com/WOK46/h e lp/WOS/A_abrvjt.html

Näide artiklist: Godard KA, White R, Bohlmann J. 2008. Monoterpene-induced molecular

responses in Arabidopsis thaliana. Phytochemistry 69: 1838-1849.

Näide raamatust: Eckert CG, Samis KE, Dart S. 2006. Reproductive assurance and the

evolution of uniparental reproduction in flowering plants. In: Harder LD, Barrett SCH, eds.

The ecology and evolution of flowers. Oxford, UK: Oxford University Press, 183-203.

Internetimaterjalide puhul tuleb ära tuua autori nimi, materjali pealkiri, täielik aadress ning

materjali kasutamise kuupäev.

Näide 1: Linsmeier T, Pearson N. Measurement: An introduction to value at risk.

http://pw2.netcom.com/~bschacht/varbiblio.html (19.11.2015).

Näide 2: Üleriigiline planeering Eesti 2010, Eesti Regionaalarengu Sihtasutus

http://www.erda.ee/2010/eesti2010.pdf (17.10.2015).

Käesolev juhend põhineb ajakirja New Phytologist viitamissüsteemil. Kui eelnevad

viitamise näited ei ole ammendavad, tuleks juhinduda sellest.

Lisad

Kõik lisad tuleb pealkirjastada ja nummerdada vastavalt neile tekstis viitamise järjekorrale.

Lisa ülemisse paremasse nurka kirjutatakse paksus kirjas sõna „Lisa” ja lisa number,

punktiga eraldatult järgneb lisa pealkiri.

Summary

Ingliskeelne kokkuvõte (Summary): 1-2 lk pikkune inglisekeelne kokkuvõte, kohustuslik II

astmele ja soovituslik I astmele, artikli pealkiri peab olema tõlgitud. Selles töö osas peab

korrektses inglise keeles väljenduma uuringu eesmärk, meetoodika, tulemused ning nende

olulisus jätkusuutliku arengu kontekstis.