Lühiartikli vormistus

Kõikidel TalveAkadeemia osalejatel tuleb esitada oma teadustööst 7-9 lehekülje pikkune lühiartikkel. Lühiartikli tähtaeg on 03.02.2020.


Nõuded lühiartikli vormistamiseks:

FORMAAT JA FONT
Artikli kogupikkus: A4 formaadis, orienteeruvalt 7-9 lehekülge – kaasa arvatud kasutatud kirjanduse loetelu (vaata nõudeid lõpust), ingliskeelne kokkuvõte (Summary), joonised ja tabelid. Artiklile ei koostata tiitellehte. Joonised, tabelid ja muu illustratiivne materjal ei tohiks hõlmata enam kui 1/3 kogu töö mahust.

Kogu töö, ka pealkirjade, kirjatüüp (font): Times New Roman.
Leheküljeveerised: 2 cm ülalt, 2,5 cm alt, 2 cm paremalt, 3,5 cm vasakult. Kogu töö (sh ka pealkirjade, teksti ja lõikude) reavahe 1,0 (Single). Lõikude ette (spacing before) ja järele (spacing after) jäetakse ruumi 12 pt, mitte tühja rida või taandrida.
Teksti tähesuurus 12.
Leheküljenumbrid jaluse paremasse serva.

NB: tööst ei tohiks mingil moel väljenduda ei autori ega juhendaja nimi/andmed! Tööd edastatakse otse retsensentidele.

PEALKIRJAD
Artikli pealkiri asetseb keskel.
Trükitähtedega, suurusega 16 bold
– Artiklile ei koostata tiitellehte

Esimese astme pealkirjad
Esimese astme pealkirjale eelnev ja järgnev ruum (spacing before, spacing after) peaks olema 12 pt, tühja rida ei jäeta. Pealkiri on suurusega 12 bold ja kirjutatakse suurtähtedega. Esimese astme pealkirjad joonduvad lehekülje vasakusse serva.

Teise ja kolmanda astme pealkirjad
Teise ja kolmanda astme pealkirjad suurus on 12 bold. Pealkirjale eelneb, kuid ei järgne reavahet. Autor nimetab ise pealkirja. Edasised alapealkirjad tuleb vormistada samade vormistusnõete kohaselt.

TABELID JA JOONISED
Joonistel on allkirjad ning tabelitel pealkirjad tähesuurusega 10 bold (reavaheta). Jooniste lehekülgede limiiti ei tohi ületada, eraldi tabelarvutus- või graafikafaile ei aktsepteerita. Kui andmed/joonised on võetud kirjandusest, peab näitama nende tegemise kuupäeva või viidet allikale; kui joonised on võetud internetiallikatest, tuleb märkida nende viimase külastuse kuupäev. Pildi allkiri peab sisaldama fotograafi nime või viidet foto allika kohta.
Joonis 1: Näidisfoto. Talveakadeemia tiim 2014 (foto Merilin Kalavus)

TEKSTIS VIITAMINE
Viitamise stiil omal valikul.  Viitamise puhul on oluline stiiliühtlus kogu kirjalikus töös.

STRUKTUUR
Artiklis nõutud esimese astme pealkirjad*:
 sisukokkuvõte;
 sissejuhatus;
 metoodika;
 tulemused ja analüüs;
 kasutatud kirjandus;
 (lisad);
 ingliskeelne kokkuvõte (Summary).

*Struktuuris nõutud pealkirjadele võib lisada täiendavaid peatükke sh. teooria osa.


Sisukokkuvõte
Sisukokkuvõte võib olla kuni ½ lehekülge pikk ja võtab lühidalt kokku kogu artikli, selgitades, mis artikli osa millist eesmärki täidab.

Sissejuhatus
Sissejuhatus selgitab töö eesmärki ning tõstatab uurimisküsimused ja neist tulenevad uurimisülesanded.

Metoodika
Metoodikas tuleb kirjeldada valitud uurimisstrateegiat ning andmete kogumiseks ja analüüsiks rakendatud meetodeid. Paari lausega tuleb õigustada metoodika valikut antud uurimuse läbiviimiseks. Metoodika peab sisaldama infot nii andmete päritolust kui ka nende kogumisest ja töötlemisest. Sealhulgas on nõutud kirjeldus, milline osa oli autoril enesel antud uurimistöös. Metoodika peab olema piisavalt selge ja loogiline, et lugejal on võimalik seda jälgida ning piisava tahtmise ja ressursside olemasolu korral uurimust omade vahenditega korrata.

Tulemused ja analüüs
Tulemuste ja analüüsi peatükis tuleb välja tuua tähtsamad tulemused, neid analüüsida ja nende põhjal formuleerida järeldused. Autor võib vajadusel esitada tulemused ja analüüsi eraldi peatükkidena, jaotades need vastavatesse alapeatükkidesse.

Kasutatud kirjandus
Kasutatud kirjanduse loetelu tuleb esitada autorite järgi tähestikulises järjekorras. Aruanded ja veebilehed tulevad nimekirja lõppu eraldi alapealkirjadega: Aruanded. Veebilehed.

Näide artiklist: Godard KA, White R, Bohlmann J. 2008. Monoterpene-induced molecular responses in Arabidopsis thaliana. Phytochemistry 69: 1838-1849.

Näide raamatust: Eckert CG, Samis KE, Dart S. 2006. Reproductive assurance and the evolution of uniparental reproduction in flowering plants.
In: Harder LD, Barrett SCH, eds. The ecology and evolution of flowers. Oxford, UK: Oxford University Press, 183-203.

Internetimaterjalide puhul tuleb ära tuua autori nimi, materjali pealkiri, täielik aadress ning materjali kasutamise kuupäev.

Näide 1: Linsmeier T, Pearson N. Measurement: An introduction to value at risk. http://pw2.netcom.com/~bschacht/varbiblio.html (19.11.2015).

Näide 2: Üleriigiline planeering Eesti 2010, Eesti Regionaalarengu Sihtasutus http://www.erda.ee/2010/eesti2010.pdf (17.10.2015).

Käesolev juhend põhineb ajakirja New Phytologist viitamissüsteemil. Kui eelnevad viitamise näited ei ole ammendavad, tuleks juhinduda sellest.

Lisad
Kõik lisad tuleb pealkirjastada ja nummerdada vastavalt neile tekstis viitamise järjekorrale. Lisa ülemisse paremasse nurka kirjutatakse paksus kirjas sõna „Lisa” ja lisa number, punktiga eraldatult järgneb lisa pealkiri.

Ingliskeelne kokkuvõte – Summary
1-2 lk pikkune inglisekeelne kokkuvõte, artikli pealkiri peab olema tõlgitud. Selles töö osas peab korrektses inglise keeles väljenduma uuringu eesmärk, metoodika ning tulemused.