Konkurss 2018

17 märtsil leidis AHHAA Teaduskeskuses aset TudengiTeaduse päev, kus selgusid TalveAkadeemia poolt korraldatud teadusartiklite konkursi parimad tööd.

Eelnevalt toimusid osalejatele koolitused nii akadeemilise teksti kirjutamises, posterettekande koostamises ja laval esinemise kohta. Oma töid ette kandes saavad tudengid inspireerida kaastudengeid mitte ainult oma teadustööga jätkama, vaid ka tulemusi laiema avalikkusega jagama. Ülikoolides tehakse igapäevaselt  põnevaid teadusavastusi ning TudengiTeaduse päev pakub hea võimaluse vähemalt mõnega neist ka tavainimesel lähemalt tutvuda.

Teaduslike lühiartiklite konkursile esitati töid kahes vanuseastmes – I kategooria moodustasid bakalaureuseõppe ja magistri esimese aasta tudengid ning II kategooriasse kuulusid magistri teise aasta tudengid ja doktorandid. Artikleid hindasid retsensendid ja lisaks oli TudengiTeaduse päeval žürii, kelle ülesandeks oli leida parim esineja. Žürii oli kolme-liikmeline ja sinna kuulusid: Toomas Kukk (Eesti Looduse ja üksiti MTÜ Loodusajakirja ajakirjanik), Sven Anderson (2014/ 2015/ 2016 TalveAkadeemial osalenu) ja Helen Jors (TalveAkadeemia esindaja).

I kategoorias võitis Hanna Vahter (TÜ) ,,Lämmastikinhibiitorite mõju lämmastiku lendumisele ja leostumisele põllumajandusmaal.”

II kategooria võitis Susanna Vain (TÜ) ,,Taimede käitumise varieerumine ARABIDOPSIS THALIANA näitel ning selle võimalik rakendamine põllumajanduses.” Susanna Vain võitis ka parima esineja tiitli.

Publiku lemmikuks valiti Martin Lints (TTÜ) teemaga ,,Süsinikplastist detailide mittepurustav testimine.”

Lisaks astus üles külalisesineja Siim Pukk (inspiratsiooni kõneleja).

Ettekanded olid sügavasisulised ja kaasahaaravad ning avasid tavapärasest erinevad vaatenurki aktuaalsetele teemadele.

Teaduslike lühiartiklite konkursile on oodatud kõikide tudengite töid, mida on võimalik seostada jätkusuutliku/säästva arenguga. Igal aastal on esitatud lisaks loodusteaduste ja energeetika-alastele töödele ka sotsiaalsemaid ja abstraktsemaid uuringuid. Just uudsed mõtted ja lähenemised ning nendest tekkiv arutelu on TudengiTeaduse päeva põhiline väljund, mida korraldusmeeskond tegelikult taotleb.

TalveAkadeemia eesmärgiks on innustada tudengeid nägema maailma laiemalt, anda oskuseid akadeemiliseks kirjutamiseks, esinemiseks ja õpetada neid oma uurimusi lahti seletama sellisel tasemel, et isegi vanavanemad saaksid aru, miks sellistest töödest võiks maailmale kasu olla. Juba praegu on võimalik lühiartiklite konkursile enda töö saata ning kõigest sellest osa saada.