Esitatud konkursitööd


2020

AATOMKIHTSADESTATUD ZrO₂-HfO KUI UUDNE MÄLUMATERJAL
Kristjan Kalam

ARHITEKT KARL BURMANI PROJEKTEERIMISPÕHIMÕTETE MUUTMINE JUUGENDSTIILIST FUNKTSIONALISMI
Grete Tiigiste

ASUKOHASPETSIIFILISE 360° VIDEOPROJEKTSIOONI KASUTAMINE ESTEETILISE KOGEMUSE TEKITAMISE EESMÄRGIL
Ave Palm

DIGITAALSE LUGEMISPÄEVIKU MEETODI KAVANDAMINE TERVIKTEOSE LUGEMISPROTSESSI TOETAMISEKS
Maris Põkka

EESTI PÕLLUMAJANDUSSEKTORI MÕJU AMMONIAAGI HEITKOGUSTELE 1991-2016
Jana Raudsepp

GEELIDE KASUTAMISE VÕIMALUSED PABERI KONSERVEERIMISES EESTI RAHVA MUUSEUMI GRAAFIKAKOGU TÖÖDE NÄITEL
Kristiina Moosel

KUDUDES VABADUST: KESTLIKEST KIUDUDEST EKSPERIMENTAALSED KANGAD
Mari-Triin Kirs

LASTE SPETSIIFILISED ÕPIRASKUSED JA NENDE SEOS ÜLITUNDLIKKUSEGA
Lilika Torim

MASKULIINSUSE PEEGELDUMINE TÜRGI PEREKONNANIMEDES PÄRAST TÜRGI VABARIIGI PEREKONNANIMESEADUST
Stella Borthwick

TASUTA MAAKONDLIK ÜHISTRANSPORT JA REISIJATE RAHULOLU TARTUMAA NÄITEL
Kevin Sillaste

TRAUMA KÄSITLUS RASEDAL
Kaisa Jõgi


2019

MEHITAMATA ÕHUSÕIDUKI ABIL TEHTUD AEROFOTODE PÕHJA PUISTANGU MAHTUDE ARVUTAMISE TÄPSUS
Kaupo Kokamägi

SUHKRU JA TERVISE SEOSTEST KÕNELEVAD NARRATIIVID POSTIMEHE JA DELFI NÄITEL AASTATEL 2015-2017
Anne-May Nagel

HARIDUSE KÄTTESAADAVUS NAISTELE JA TÜDRUKUTELE SAUDI ARAABIA KUNINGRIIGIS 21.SAJANDIL
Susanna Vain


2018

TAIMEDE KÄITUMISE VARIEERUMINE ARABIDOPSIS THALIANA NÄITEL NING SELLE VÕIMALIK RAKENDAMINE PÕLLUMAJANDUSES
Susanna Vain

USALDUSE OSA SOTSIAALSES KAPITALIS
Angela Järvis

ORGANISATSIOONI EDUKUSE MÕÕTMISE MUDEL
Olga Rogova

SÜSINIKPLASTIST DETAILIDE MITTEPURUSTAV TESTIMINE
Martin Lints

LÄMMASTIKINHIBIITORITE MÕJU LÄMMASTIKU LENDUMISELE JA LEOTUMISELE PÕLLUMAJANDUSMAAL
Hanna Vahter

EKSORTSISM METODISTLIKUS PRAKTIKAS
Johanna-Margret Ojaots


2017

JÄITE AJALIS-RUUMILINE ESINEMINE EESTIS PERIOODIL
2005-2013

Reemet Okas

SÜNTEETILISED RETSEPTORID – ELEMENDID ANIOONIDE
SEONDUMISES JA ÄRATUNDMISES

Kristjan Haav

PÜHA KOOD JA VABADUSE PARADOKS
Tõnis Jürgens

MIKROSAASTEAINE ATSESULFAAMI LAGUNDAMINE
VESIKESKKONNAS UVA-KIIRGUSE ABIL AKTIVEERITUD
VESINIKPEROKSIIDI JA PERSULFAADIGA

Eneliis Kattel

VIIMSI POOLSAARE HERPETOFAUNA VALGLINNASTUMISE
TINGIMUSTES

Lily Kivila

MERENDUSALASTE ÕPPEASUTUSTE LÕPETAJATE UURING
Mari-Liis Kuuse

HAJUREOSTUS KUI ZOOPLANKTONI KOOSLUSTE MÕJUTAJA
JÕGEVAMAA JÄRVEDE NÄITEL

Ronald Laarmaa

ZNO NANOTRAATIDE MEHAANILISTE JA TRIBOLOOGILISTE
OMADUSTE KARAKTERISEERIMINE

Sven Oras

JÄÄOLUDE KARMUSE MÄÄRAMINE – KAS JÄÄD JÄTKUB
Jevgeni Rjazin

2016

KULTUURI UURIMISE LOGITSISTLIK MEETOD
Sven Anderson

NELJANDA PÕLVKONNA KAUGKÜTE
Enar Kraav

MAGNETVÄLJAGA TEKITATUD THz KIIRGUSE
SUUNADIKROISM  MULTIFERROIDIS Sr2CoSi2O7

Johan Viirok

BIOÄRATUNDMISSÜSTEEM
STREPTOCOCCUS UBERIS’E MÄÄRAMISEKS

Kaisa Mihklepp

VEEFAASI PH EFEKTID ELEKTROPIHUSTUS
IONISATSIOONI EFEKTIIVSUSELE

Jaanud Liigand

Mitmelaenguliste ioonide ionisatsiooni
mehhanismi ja efektiivsuse uurimine

Piia Liigand 

Abiootiliste ja biootiliste tegurite vastandlik mõju
tšiili keerispea (Phacelia secunda) liigisisesele
varieeruvusele

Tiit Hallikma

KODUAHJUS JÄÄTMETE PÕLETAMISEST
ERALDUVAD SAASTEAINED

Hanna-Lii Kupri

Majanduse mõju valimiskäitumisele Eestis
Liisa Talving

ÕHK-KÜLMAKANDJAGA ÖKONOMAISERI VABAJAHUTUSE
POTENTSIAAL TALLINNAS
Ülar Palmiste

2015

Kaija Vill
“Koduse elektritarbimise ja energiasäästu võimaluste analüüs”.

Sven Anderson
“Kuidas õpetada ja õppida, mida tähendab argument akadeemilises kontekstis?”.

Kadi Maria Vooglaid
Säästev areng riiklikus õppekavas – normatiivsest kategooriast sisulise kompetentsini“.

Mariliis Eensalu
“Joogivee kvaliteedi muutus punktproovi näitel Tallinna linnas ning meetod selle parendamiseks”.

Kadi Padur
Kriteeriumide ja nende kaalude väljatöötamine optimaalseima jääksoo korrastamise viisi valimiseks“.

Rasmus Armas
“Väiketootjate mõju pingekvaliteedile jaotusvõrgus”.

Tarmo Koppel
“Staatilise magnetvälja mõju südamerütmi variaabsusele”.

Anna-Helena Purre
“Fütomass taastaimestatud freesväljadel ja erinevate  samblakülviga katselappidel”.


Tormi Kotkas
Loodusteaduste õpetamine, kas vastavuses ühiskonna huvigruppide ootustele?“.

Juta Lopp
“Vegetatiivse paljunemise hind taimedel olukorras, kus vanemtaimed ei saa kasutada tütartaimede
 fotosünteesisaadusi”.

Taavi Vanaveski
Kognitiivne jätkusuutlikkus“.

Mihkel Pindus
Olmekütmisest ja liiklusest pärit osakeste madalad kontsentratsioonid põhjustavad inimestel erinevaid tervisekaebusi
Tartu linnas aastatel 2000 ja 2011“.

Kai Tiitsaar
Stressi mõju dopamiini tasemele naalduva tuuma kestas kõrge ja madala positiivse afektiivsusega rottidel“.


2014

Kärt Kanger
Biogaasi tootmine toidujäätmete kooskääritamisel reoveemudaga“.

IirisVelling
Tajutud sotsiaalse surve saledusele/lihaselisusele mõju häirunud söömiskäitumise kujunemisele 12-14-aastastel lastel: longituuduuring“. 

Janika Raun
Turismisihtkoha määratlemine Saaremaad külastanud välisturistide külastuste ajalise ja geograafilise jaotuse näite Tallinna ja Tartu kaitsealused taimed”.

Meriliis Kotkas
“Tallinna ja Tartu kaitsealused taimed”.

Martin Nurme
“Allu purustuskopa katsed Narva karjääris”.

Merili Tammisaar
“Lasteaiaõpetajate hinnangud nende nõustamisvajadusele ja võimalustele
nõustamist saada”.

Sven Anderson
“Ontoloogia matemaatiline meetod”.

Mart Kimmel
“Vabatahtliku tegevuse motiivid vabatahtlike hinnangul”.

Rain Kesperi
“Linnahaljastuse biojäätmete kasutamine bioetanooli tootmiseks:

potentsiaal ja protsessilised lahendused”.

Tarmo Koppel
“Loodusliku magnetvälja kõikumiste mõju inimese enesetundele”. 

Roland Mäe
“Ühistranspordi kättesaadavus Tallinna tagamaal”.

Pille Meinson
“Fütoplankton kui partikulaarse orgaanilise aine kandja Võrtsjärve sisse
vooludes ja väljavoolus”. 

Kristiina Ehapalu
“Kliimamuutuste ja inimtegevuse mõju kajastumine Peipsi järve sette keemilises koostises viimase 10 000 aasta jooksul”.

Kaido Siimon
“Želatiinipõhiste biolagunevate nanokiudmaterjalide valmistamine”.

Joonas Plaan
“Väiksemahuline kalastus ja kohalike teadmine loodusest Kihnu saarel “.


2013

Pille Salu
“Cu2ZnSnSe4 defektiuuringud mahtuvusspektroskoopiliste meetoditega”.  

Astrid Oras
“Histamiin n-metüültransferaasi kodeeriva geeni polümorfismi c314T
sagedus täiskasvanud allergikute ja mitteallergikute hulgas eestis ja
keskkonnategurite mõju allergiahaigustele”.

Anna-Helena Purre
“Külvatud turbasamblaliigid, väetised ja turbasammalde külvitihedused —
kolme teguri mõju samblakatte taastumisele freesturbaväljal”.

Kairit Kukk
“Filagriini mutatsiooni C.2282Del4 esinemise sagedus täiskasvanute
seas eestis ning tubakasuitsu mõju allergiahaiguste avaldumisele”.

Anne-Liis Riitsalu
“Viinapuude (Vitis) lõikusviiside mõju saagi valmimisele”. 

Sven Anderson
“Haridusfilosoofiliselt õiglane hindamine (üli)koolis”.

Annika Karusion
“Ksüleemimahla kaaliumioonide sisalduse mõju ksüleemi hüdraulilisele juhtivusele kõrgendatud õhuniiskuse tingimustes”.

Sirgi Saar
“Kuidas taimed tajuvad oma naabreid?”.

Jaan Niitsoo
“Elektrienergiaarvestite analüüs moonutatud voolu korral”.

Sirje Sildever
“Pinnakihi soolsuse gradiendi mõju bioloogiliste koosluste struktuurile läänemeres”.

Tarmo Koppel
“Mobiilsete õpivahendite tekitatavad raadiosageduslikud elektromagnetväljad”.

Jane Peda
“A-tselluloosi lagunemine eritüübilistel niitudel”.  

Eneli Põld
“Koolikohustuse täitmise analüüs ja puudumiste mõjutajad Eesti
üldhariduskoolide põhikooli vanema astme näitel”.

Jelizaveta Janno
“Jätkusuutliku arengu tagamine ohtlike kaupade transpordilogistika vaatenurgast”.


2012

 Virge Tamme
“Pereliikmete vaheline suhtlus kui jätkusuutliku ühiskonna alustala”.

Laura Pärtel
“Saepururadadel kasvavad seened”.

Mari-Anne Härma
“Eosinofilopoeetilise aktiivsuse roll allergia kujunemisel lapseeas”

Miina Leesment
“Tekstiilid eestlase garderoobis aastal 2011” .

Heidy Meriste
“Säästva arengu vastupeegeldusi rahvuseeposes „Kalevipoeg“” 

Riinu Ots
“Õhukvaliteedi hindamine mudeliga Frame ühendkuningriigi näitel”

Mattias Jõgi
“Piiriülesed süüteod ja eesti keskkonnakaristusõigus” 

Marta Kinnunen
“Sügislehtede potentsiaal biokütusena”. 

Georgi Karhu
“Laineenergeetikatööstuse tasuvusuuring” 

Kaia Kask
“Maheviljeluse tingimustes kasvanud kännasmustika (Vaccinium Corymbosum l.) viljade kvaliteet sõltuvalt genotüübist”.

Anna Tisler
“Soole laktofloora allergilistel ja mitteallergilistel imikutel”.

Jaan Niitsoo
“Parasiitenergia kodumajapidamistes”.

Jane Peda
“Bioplastist kilekottide lagunemine erineva keskkonnarežiimiga vermikompostrites”.

Kaia-Liisa Habicht
“Polüdopamiini mõju membraani-mudelitele kapillaarelektro- kromatograafias”.

Piret Avila
“Maailma rahvastiku ja majanduse supereksponentsiaalse kasvu analüüs”.

Gristin Rohula
“Puittaimede ööpäevase veevahetuse seosed ökofüsioloogiliste näitajatega”.

Tarmo Koppel
“Säästupirnil ja säästval arengul vähe ühist”. 

Alexander Lott
“Nord streami gaasijuhtme mõju läänemere ökosüsteemile säästva arengu printsiibi taustal”.  

Lauri Lihtmaa
“Keskkonnamõjude hindamise roll detailplaneerimises: maaomavalitsuste perspektiiv”.


2011

Victor Alari
“Lainetuse energia potentsiaal eesti territoriaalmeres”.

Riin Rikas
“Lülisamba funktsionaalsed näitajad idiopaatilise skolioosiga naistel”.

Mari Malmstein
“Jätkusuutlike komposiitmaterjalide sobivus väikelaevade ehituseks: esialgne uuring”. 

Marko Raid
“Uuring reoveesette kompostimist kiirendavatest teguritest”. 

Jaan Niitsoo
“Kompaktluminofoorlampide kasutuselevõtu mõju elektrivõrgule”.

Piret Toonpere
“Tuuleturbiinide müra ja varjutus Kõrkküla-Kestla tuulikupargi näitel”.

Mihkel-Madis Laas
“Energiakulu mikrostsenaariumite analüüs kaubanduskeskuse külastuse näitel”. 

Siiri Suursoo
“Poloonium-210 sisalduse mõõtmine eesti põhjavees.”

Veiko Karu
“Kaevandusvee kasutamise potentsiaal soojusenergia allikana”.  


2009

“Kui säästev on säästev metsandus: samblike seisundi võrdlus metsa- ja säilikpuudel”.

“Peipsi Eesti-poolsete jõgede reostuskoormuse hindamine ja selle seos järve vee kvaliteediga”.

“Naftasaadustega saastunud pinnase ja pinnase vee saneerimise võimalikkuse hindamine kasutades biostimulatsiooni meetodit”.

“Eesti raudteejaamades levivad võõrtaimeliigid”.

“Jääksoode looduslikku taastaimestumist mõjutavad tegurid Rabivere raba jääksoo näitel”.

“Eesti loodusvarade kaevandamisõiguse tasude efektiivsus 2001-2006 aastatel põlevkivi näitel”.

“Metallijäätmete käitluskohad tiheasustatud aladel”.

“Mikrovetikate kultiveerimine: kasvutingimuste optimeerimine kolme rohevetikaliigi näitel”.

“Võimalused ja vajadused biolagunevate plastide kasutuselevõtuks Eestis”.

“Maardu graniidikaevanduse rajamise ja kaeveõõnte teisese kasutamise võimalused”.

“Läänemere punavetikate polüsahhariidstruktuurid ja nende termostabiilsus: Eesti unikaalse loodusvara kvaliteedinäitajad”.

“Killustiku tootmise keskkonnamõjud Harjumaal”.

“Kalda kruusakarjääri korrastamine”.

“Taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise võimalused Eestis”.

“Antidepressandid ja personaalne meditsiin: 5-HTTLPR geenivariandi mõju estsitalopraami (Cipralex®) toimele”.

“Tallinna linnaorganisatsiooni võimalused jätkusuutlikuks arenguks”

“Vooremaa pärandkultuuri väärtuste hindamine”

“Keskkonnateadlikkus kui väärtus Eesti ehitusettevõtete juhtimises”.

“Disain disainimata. Kasutaja ja disainer anarhilises ruumiloomes”.


2008

Kadrin Juhkam, Eesti Maaülikool
“Prebiootikumide mõju Bifidobacterium spp. arvukusele ja säilivusvõimele biojogurtites”.

Karin Tamm, Tallinna Tehnikaülikool
“Suguhormoonidest sõltuv geeniekspressioon inimese endomeetriumis”.

Mai Kukumägi, Tartu Ülikool
“Mullahingamise sesoonne dünaamika kuuse-kase segametsa aegreas: seosed mullatemperatuuri ja mullaniiskusega”.

Kati Nikopensius, Tartu Ülikool
“Fumigatsiooni-ekstraktsiooni meetodi kohandamine mikroobse lämmastiku määramiseks kergkruusa substraadiga tehismärgaladest”.

Kertu Lõhmus, Tartu Ülikool
“Hanikatsi laiu floora ja selle dünaamika”.

Mariann Nõlvak, Eesti Maaülikool
“Kalade tabandatuse uurimine hariliku laiussi (Diphyllobothrium latum) plerotserkoididega Emajõe vesikonnas”.

Maarja Kukk, Tartu Ülikool
“Puisniitude liigirikkus, selle põhjused ja säilitamine”.

Janika Laht, Tartu Ülikool
“Mugavusindeksid ja nende seos hoone energiatarbega”.

Ivan Netšipailo , Tartu Ülikool
“Pooljuhtgaasisensori selektiivsuse parandamine sensormaterjali kristalligraafilise orientatsiooni muutmisega”.

Anna Kruglova, Tallinna Tehnikaülikool
“Pakri poolsaare kivimite radioaktiivsus ja selle keskkonnaohtlikkus”.

Ivo Müürsepp, Tallinna Tehnikaülikool
“Keskkonnasäästlik radar”.

Veiko Karu ja Ain Anepaio , Tallinna Tehnikaülikool
“Kivimi tugevusomaduste määramisest mäenduses”.

Irja Helm, Tartu Ülikool
“Lahustunud hapniku kontsentratsiooni määramine Winkleri kaalanalüütilisel meetodil”.

Janar Õunpuu, Tallinna Ülikool
“Tuuleenergeetika hetkeolukord, arenguvõimalused ning kolme huvipoole suhtumine tuuleenergia tootmisesse Eestis”.

Eneli Põld, Tallinna Ülikool
“Kehalisest kasvatusest vabastamiste analüüs aastate lõikes ühe kooli näitel”.

Anu Arak, Tartu Ülikool
“Renoveerimise mõju kooliruumide sisekliimale”.

Kauri Kivipõld, Eesti Maaülikool
“Maastikukaitse korraldus Eestis aastal 2007”.

Kristel Põder, Tartu Ülikool
“Retriidi isiklikud tulemused Tuuru vaimulike harjutuste näitel”.

Raivo Raave, Tallinna Ülikool
“Revolutsioon kui tühi tähistaja”.

Meelis Uustal, Tallinna Ülikool
“Avalikes huvides olulise objekti rajamise menetlus Saaremaa Tamme sadama näitel”.

Tuuli Reisberg, Tartu Ülikool
“Kodanikeühenduste tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid haridusvaldkonna näitel”.


 2007

Hiie Nõlvak, Tartu Ülikool,

“Naftasaadustega saastunud pinnase biodegradatiivse potentsiaali hindamine passiivseks remediatsiooniks valitud alal”.

Evelyn Pesur, Tallinna Ülikool,
“Radoon radooniohtlike alade lasteasutustes”.

Kert Martma, Tallinna Ülikool,
“Tõmmu riisika (Lactarius necator) kase- ja kuusevorm Eestis”.

Aita Mets, Tallinna Tehnikaülikool,
“Termiliselt eelkäideldud reoveesette anaeroobne lagundamine”.

Marju Robal, Tallinna Ülikool,
“Paljassaare hoiuala soontaimed”.

Deniss Klauson, Tallinna Tehnikaülikool,
“Kütuselisandite fotokatalüütilisele oksüdatsioonile mõjuvate faktorite uurimine”.

Triin Triisberg, Tallinna Ülikool,
“Jääksoode looduslik taastaimestumine Viru raba näitel”.

Sirli Pehme ja Elen Peetsmann, Eesti Maaülikool,
“Tarbija teadlikkus ja suhtumine mahetoidutoodetesse”.

Maarit Kont, Euroülikool,
“Mändvetikakoosluste tundlikkus mehaanilise häirimise suhtes erinevate keskkonnatingimuste juures”.

Tuuli Trikkant, Tartu Ülikool,
“Loomulik tehislikkus: vangistuses elavate loomade erinevus vabadest loomadest ning nende vajadused”.

Ellin Unt, Tallinna Ülikool,
“Erakonna Eestimaa Rohelised programmi keskkonnapoliitilised vaated võrrelduna EL liikmesriikide roheliste erakondade kavadega – võimalikud kitsaskohad”.

Christina Birnbaum, Eesti Maaülikool,
“Bioinvasioon ja invasiivse kanada kuldvitsa (Solidago canadensis L.) levik Tartu lähiümbruses”.

Karmen Viikmaa, Tartu Ülikool,
“Elu tõlgendamise mitmekesisusest”.

Veiko Karu, Tallinna Tehnikaülikool,
“Kaevanduste ja karjääride digitaalprojekteerimise võimalused Eestis”.

Henry Uljas, Tallinna Tehnikaülikool,
“Tuuleturbiini- elektrolüüseri süsteemid ning nende rahendamise võimalusest Hiuuamaa 100re projekti raames”.

Tauno Tammeoja, Tallinna Tehnikaülikool,
“Eesti põlevkivivaru”.

Veiko Karu, Tallinna Tehnikaülikool,
“Võimalikud insenerilahendused Jõhvi valla kaevandatud alal”.

Maris Sepp, Tallinna Tehnikaülikool,
“Spetsiifilise IgE allergia diagnoosimismeetodite võrdlus väikelastel”.

Merle Kaldjärv, Tallinna Ülikool,
“Arutlusvead riigieksamikirjandites ehk Loodus teab paremini”.

Monika Suskevics, Eesti Maaülikool,
“Avalikkuse kaasamise roll Natura 2000 avalikustamisel Otepää linnu- ja loodusala määratlemisel”.

Liina Kanger, Tartu Ülikool,
“Kas Eesti Vabariigi põhiseaduses sisaldub õigus puhtale keskkonnale?”.

Kristel Kotta, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut,
“Ideoloogiline filmitsensuur Eesti NSV-s Paul Rummo ‘Mahtra sõja’ näitel (1955-1959)”.

Mari Miil, Tallinna Tehnikaülikool,
“Vastutustundlik ettevõtlus Eesti väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes”.

Martin Oja, Tartu Ülikool,
“Jaan Kaplinski ning ökoloogiline vaade”.

Sille Kapper, Tallinna Ülikool,
“Tantsufolklorismist tänases Eestis”.

Helen Saal, Eesti Maaülikool,
“Kaitseala piiresse ulatuvate kinnisasjade vahetamine ja vahetusmaa vajadus Haanja Looduspargis”.

Lianne Ristikivi, Tallinna Ülikool,
“Skautliku noorteorganisatsiooni osa nooruki identiteedi kujunemises”.

Tiina Rekand, Tallinna Ülikool,
“Eesti ajaveebide liigid. Kadrioru lossiskandaali kajastamine võrdlevalt ajaveebides ja kirjutavas meedias 18.01.-07.02.2006.”.

Silver Rattasepp, Tartu Ülikool,
“Evolutsioonilise ja analüütilise kommunikatsioonikäsitluse võrdlev analüüs”.

Elvira Küün, Tallinna Ülikool,
“Eesti mitte-eestlastest noorte keelekasutuse klasteranalüüs”.

Britta Pärk, Eesti Maaülikool,
“Põlevkivi kaevandamisest ja kasutamisest tulenevad väliskulud”.

Raivo Raave, Tallinna Ülikool,
“Reaalsuse kõrb – mõtisklus keskkonnafilosoofiast XXI sajandil”.

Indrek Reiland, Tartu Ülikool,
“Keskkonnaeetika Odüsseia”.


2006

Maria Põllupüü, TLÜ,
“Aerjalalise Eurytemora affinis mõõtmete sesoonne varieeruvus Pärnu lahes”.

Eleri Riks, TLÜ,
“Leeliselise õhusaaste mõju rabalaugaste suuselgrootutele Kunda tsemenditehase mõjupiirkonnas”.

Kadri Loorman, EMÜ,
“Mullakaitse õiguslikud, loodusteaduslikud ja eetilised aspektid”.

Indrek Reiland, TÜ,
“Inimese koht keskkonnaeetikas – keskkonna mõiste defineerimine”.

Ene Kont, TLÜ,
“Autismiga laste suhtlemis- ja keskendumisprobleemide lahendamine ratsutamisteraapia abil”.

Kati Kangur, TÜ,
“Kohaliku tasandi huvigruppide kaasamine teadmuspõhise keskkonnakorralduse kujundamisse: fookusgruppide ja kodanikepaneeli kogemus Emajõe valgalal”.

Rando Tuvike, TLÜ,

“Karraginaanide eraldamine punavetikate Furcellaria lumbricalis ja Coccotylus truncatus koosluse biomassist”.

Ott Koppel, TTÜ,
“Ohtlike kaupade veod Tallinna raudteesõlmes 2001-2005”.

Aire Västrik ja Helena Lind, TTÜ,
“Uute põlevkivikaevanduste tehnoloogia ja võimalik keskkonnamõju”.

Veiko Karu, TTÜ,
“Põlevkivi magneesiumisisalduse levik”.


2005

Ulvar Käärt, Tallina Pedagoogikaülikool,
“Ühiskondlikult olulise objekti asukoha valik keskkonnamõju hindamisel”.

Lilit Palmar, Tartu Ülikool,
“Glokaliseerumine – jätkusuutliku majandusarengu alus”.

Maarja Virks, Tallinna Pedagoogikaülikool,
“Kyoto protokolli paindlike mehhanismide rakendamine kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel Eestis.

Tõnis Kattel ja Aire Västrik, Tallinna Tehnikaülikool,
“Maastiku kujundamine maavara kaevandamisega”.

Heldi Ojaste, Tallinna Tehnikaülikool,
“Raua eraldamine põhjaveest komplekside tekke tingimustes ja selle tehnoloogia võimalik rakendamine Eestis”.

Age Poom, Tartu Ülikool,
“Eestile sobiva ehitiste keskkonnamõõdiku arendamine”.

Priit Kersen, TÜ Eesti Mereinstituut,
“Kassari lahe töönduslikult tarbitav punavetikakooslus: varude hindamine ja prognoos”.

Tairi Albert, Eesti Põllumajandusülikool,
“Väetamise mõju viljakandeikka jõudnud ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium Ait.) saagikusele ja mulla pH-le”.

Ove Pärn, TTU Meresüsteemide Instituut,
“Jääminek Peipsil läbi aegade”.

Helena Lind, TTÜ Mäeinstituut,
“Põhjavee seisundi taastumisest Eesti põlevkivimaardla kaevandatud alade piirkonnas”.


2004

Keit Oherjus, Eesti Põllumajandusülikool,
“Elanike roll jäätmekäitluse ümberkorraldamisel”.

Lilian Olle, Eesti Põllumajandusülikool,
“Katse toidujäätmete käitlemiseks vihmausskompostimise abil”.

Margit Kõiv, Eesti Põllumajandusülikool,
“Nõrgvee puhastamine turvasfiltris”.

Tiina Vöö, Eesti Põllumajandusülikool,
“Olmejäätmete sorteerimine, korduskasutus ja taaskasutus Tallinnas”.

Timo Uustal, Tartu Ülikool,
“Keskkonnaalased käitumisharjumused Tartus, Eestis ja mujal maailmas”.

Jürgen Kusmin, Eesti Põllumajandusülikool,
“Pärandkultuur metsas ja selle inventeerimine metoodika endise Läänemaa Velise valla näitel”.

Kadri Tüür, Tartu Ülikool,
“Aiad ja jõed: linnaloodusest Tõnu Õnnepalu romaanides”.

Marko Kohv, Tartu Ülikool,
“Maalihetest Pärnu maakonnas”.

Mihkel Laan, Tartu Ülikool,
“Regionaalne klaster – regionaalpoliitika vahend? Mudel regionaalsete klastrite määramiseks Eesti puidutööstuse näitel”.

Priit-Kalev Parts, Eesti Põllumajandusülikool,
“Väärtuse määratlemine maastikul”.

Anu Oinberg, EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut,
“Suletud väikeprügilate keskkonnariskid ja seire”.

Andres Kask, TTÜ Meresüsteemide Instituut,
“Prangli ja Naissaare liivamaardla ja nendest kaevandamise mõju merekeskkonnale”.

Hans Orru, Tartu Ülikool,
“Kahjulikud elemendid Eesti turbas”.

Moonika Ani, Eesti Põllumajandusülikool,
“Jäätmaade energiapotentsiaali analüüs Palamuse ja Saare valla näitel”.

Tõnis Kattel, Tallinna Tehnikaülikool,
“Ehituspae ressurssidest Tallinna ümbruses”.

Tanel Tamm, Tartu Ülikool,
“Tehisõppe rakenduse katsetamine satelliitpiltide ja kaardiandmete järgi puistutüübi prognoosimiseks”.

Marje Särekanno, EPMÜ Taimebiotehnoloogia Uurimiskeskus EVIKA,
“Kartuli meristeemtaimede produktiivsus sõltuvalt Cropcare 8-12-23 ja Humistari kasutamisest”.


2003

Marko Kaunis (TTÜ Mäeinstituut),
“Saanamäe geoloogilise ehituse mõju bioloogilisele mitmekesisusele”

Mats Meriste (TÜ Geoloogia Instituut),
“Kasari delta areng ja Matsalu lahe maismaastumine: inimmõju või looduslikud protsessid?”

Marek Maasikmets (EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut),
“Lõhnareostuse reguleerimisest Eestis”

Ove Pärn (TTÜ Meresüsteemide Instituut),
“Peipsi järve soojusvoogude ja jää modelleerimine”

Astrid Kännaste (EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut),
“Dispenserist lendunud feromoonainete gaaskromatograafiline kogumine ja analüüs”

Marje Särekanno (EPMÜ Taimekasvatus Instituut),
“Efektiivne ja loodussäästlik tervendatud kartuli meristeemtaimede paljundamise ja avamaal kasvatamise tehnoloogia”

Angela Matson (TTÜ Ehitusteaduskond),
“Ääremaade areng regionaalplaneerimise objektina”

Mihkel Laan (TÜ Geograafia Instituut),
“Eesti tööstusstruktuuri muutused 1990ndate teisel poolel: kas jätkuv de-industrialiseerimine või re-industrialiseerimise vahepala?”

Pille Kams (TÜ Geograafia Instituut),
“Väikeettevõtluse probleemid ning tugiteenused nende lahendamiseks”

Maia Radin (TTÜ Keemiatehnika Instituut),
“Inimese ja keskkonna vastastikune mõju ja kooseksisteerimine Eestimaa külades (Kehtna valla näitel)”

Helle Koppa (TÜ Geograafia Instituut),
“XIX sajandi mõisa- ja talukaartide sidumine kaasaegse kaardimaterjaliga Porijõe valgla näitel”

Edgar Sepp (TÜ Geograafia Instituut),
“Rakk-automaat, Markovi ahelad ja maakasutuse modelleerimine”

Marily Jaska ja Aile Kureoja (EPMÜ Metsandusteaduskond),
“Olmeprügi tiheduse määramine Tartus”

Ain Ruthe ja Moonika Aunpuu (EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut),
“Orgaaniliste kaubandusjäätmete katsekompostimine ja selle sobivus kasvusubstraadiks”

Jelena Smeljova ja Kalver Tammik (EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut),
“Omapuhasti projekteerimine keerulistes hüdrogeoloogilistes tingimustes”

Triin Pärsim ja Kersti Vill (EPMÜ Metsandusteaduskond),
“Olmejäätmete koostise määramine”

Peeter Napp (EPMÜ Veemajanduse Instituut),
“Purtse jõe hüdroenergeetilised võimalused ökoloogilise tehnoloogia näitena”

Andres Vaasa (EPMÜ Taimebiotehnoloogia uurimiskeskus EVIKA),
“Haruldased käpalised in vitro geenipanka”.