Konkursil osalejad 2016

 


Tiit Hallikma
Abiootiliste ja biootiliste tegurite vastandlik mõju tšiili keerispea (Phacelia secunda) liigisisesele varieeruvusele
Eesti Maaülikool

Tiit Hallikma tegeleb doktoriõpingutega Eesti Maaülikooli Botaanika osakonnas ning uurib taimede liigisisest varieeruvust tšiili keerispea näitel. Sellise uuringusuuna peale viis Tiidu tema huvi looduse ja meid ümbritseva vastu; ka see, kuidas inimene ise looduskeskkonda mõjutab.

Tiitu inspireerib uute leidudega kaasnev põnevus, samuti sellega kaasnev enesearendus ja uued tutvused. Enesearendus on ka põhjus, miks Tiit otsustas osa võtta TalveAkadeemia konkursist. Kõige enam loodab ta parandada oma esinemisoskust ja –kindlust.


Kaisa MihkleppKaisa Mihklepp
Bioäratundmissüsteem Streptococcus uberis‘e määramiseks
Tartu Ülikool

Kaisa Mihklepp on pärit Pärnumaalt, kuid nüüdseks juba kuus aastat Eesti tudengipealinnas elanud. Eelmisel aastal omandas ta Tartu Ülikoolis magistrikraadi keemias ning teeb nüüdki erialast tööd. Kaisa soovis anda panuse meditsiini ja meditsiinitehnoloogia arengusse ning valis väljundiks keemia, kuna see on mitmete teadussuundade keskpunktiks.

Kaisat köidab teaduse tegemise juures seniste teadmiste piiride nihutamine ja võimalus olla seotud millegi uudse väljatöötamisega. TalveAkadeemial on ta silma peal hoidnud pärast 2013. aasta toiduteemalist konverentsi, mis Kaisa silmis on jäänud heade mälestuste kirja. Sel aastal osaleb ta aga ise ning loodab saada uusi kogemusi artiklikirjutamise ja posterettekande tegemise näol.


Sven AndersonSven Anderson
Kultuuri uurimise logitsistlik meetod
Tartu Ülikool

TalveAkadeemia mitmekordne veteran Sven Anderson alustas aastal 2015 magistriõpinguid Tartu Ülikoolis semiootika erialal, olles eelnevalt lõpetanud sama ülikooli filosoofia erialal. Sveni jaoks sai bakalaureuseõppe lõpuks selgeks, et Tartu Ülikooli Ideelaboris alustatud turundussemiootilise tarkvara start-up viib teda lähemale semiootikale kui filosoofiale. Sellest ka eriala vahetus pärast lõpetamist. Semiootika olevat juba praegu huvitav, kuid Sven leiab, et selle saab veelgi huvitavamaks teha.

Sveni on inspireerinud mitmed varasemad soovid seoses filosoofia ja ideede arengutega äri kontekstis. Praegusel hetkel unistab ta formaal-loogilisest või matemaatilisest humanitaarteadussuunast, mille väljundiks oleks erinevad tarkvaralahendused. Sven oleks sel aastal napilt loobunud osalemast TalveAkadeemias, kuid sõprade ja start-up’i kamraadide tõukel naases siiski konkursile, saamaks oma artiklile tagasisidet, mis võib olla nii rõõmustav kui ka kurb, kuid ühtiviisi motiveeriv.


Enar KraavEnar Kraav
Neljanda põlvkonna kaugküte
Tallinna Tehnikaülikool

Enar Kraav õpib Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuris soojusenergeetikat ning esindab tudengeid ka Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi juhatuses. Läbides gümnaasiumi füüsika-matemaatika kallakuga klassis oli Enaril suur huvi nii füüsika, IT kui ka psühholoogia vastu. Tänu suurepärasele füüsikaõpetajale jäi nendest valikutest peale just füüsika, eriti soojus- ja tuumafüüsika. Seega teadis Enar juba 11. klassis, et soovib omandada insenerihariduse samal erialal ning mujale enam ei kandideerinudki.

Enarit inspireerivad teadustöö juures selle reaalsed rakenduslikud väljundid, võtmesõnadeks uued seosed või suurem efektiivsus (või mõlemad). Oma bakalaureuseaastate jooksul märkas Enar ka TalveAkadeemiat ning nägi selles suurepärast võimalust end täiendada ning tutvustada oma lõputööd ettevõtjatele ja tarbijatele, algatamaks uusi diskussioone.


Hanna-Lii KupriHanna-Lii Kupri
Koduahjus jäätmete põletamisest eralduvad saasteained
Tallinna Tehnikaülikool

Hanna-Lii Kupri on Tallinna Tehnikaülikooli keskkonnatehnika eriala esimese aasta doktorant ning töötab Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kliimaosakonnas. Oma erialavaliku tegemisel peab ta olulisteks teguriteks nii huvide ja juhuste kokkulangemist, kui ka õega tundide kaupa peetud arenguvestlusi. Just õe soovitusel kandideeris Hanna-Lii ka Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituuti, kust algas tema kõrgharidustee, mis ta lõpuks Tallinna Tehnikaülikooli edasi kandis.

Hanna-Liid inspireerib teadust tegema inimeste tervis, kuna me kõik sooviksime ju elada tervislikku ja pikka elu. Salakaval õhusaaste ei ole aga paikne, ei tunne riigipiire ja mõjutab kaudselt meie kõigi tervist. TalveAkadeemiast otsustas Hanna-Lii osa võtta, eelkõige selleks, et saada juurde praktilisi kogemusi.


Ülar PalmisteÜlar Palmiste
Õhk-külmakandjaga ökonomaiseri vabajahutuse potentsiaal Eesti kliimatingimustes
Tallinna Tehnikaülikool

Ülar Palmiste õpib esimest aastat Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskonna doktorantuuris. Põhjendades oma valikut õppida kütte ja ventilatsiooni erialal osutab Ülar raamatule „Hoonete energiatarve ja sisekliima“, mille lugemise käigus tekkinud kõhutunne võttis ohjad enda kätte. Võimalus käia magistrantuuri ajal USA-s praktikal ning sealt saadud kogemused motiveerisid Ülarit jätkama sellist laadi uurimistööd ka Eestis. Ja nii doktorantuur tuligi.

Ülarile meeldivad teadusega seotud intellektuaalsed katsumused ja teda motiveerib tahtmine kas või mingi väikse avastuse või millegi edasiarendamiseni jõuda. Et teaduses on oluline ka oma uurimistulemuste edastamine ja „maha müümine“, tundus TalveAkadeemia hea variandina, kuna konkursilt saadav tagasiside aitab tuvastada nõrkusi, mille kallal vaeva näha.


Piia Liigand
Mitmelaenguliste ioonide ionisatsiooni mehhanismi ja efektiivsuse uurimine
Tartu Ülikool

Piia Liigand õpib esimest aastat Tartu Ülikoolis keemia doktorantuuris. Juba koolis olid tema lemmikaineteks füüsika ja keemia. Mõnda aega õppis Piia füüsikat, kuid kõrvalerialana võttis keemia aineid, mis lõpuks võitsid tema südame ja tõid kaasa otsuse vahetada eriala. Seda otsust pole Piia kordagi kahetsenud.

Piiat inspireerib huvi midagi uut teada saada ning soov arendada oma analüütilist mõtlemist ja kriitikameelt. TalveAkadeemiast otsustas ta osa võtta just enese proovilepanekuks ja täiendamiseks õpitubades, et artiklid muutuks paremateks, postrid atraktiivsemas ja esinemine enesekindlamaks.


Jaanus Liigand
Veefaasi pH efektid elektropihustusionisatsiooni efektiivsusele
Tartu Ülikool

Jaanus Liigand õpib esimest aastat Tartu Ülikoolis keemia doktorantuuris. Reaalteadusliku tausta päris ta oma vanematelt ning koolis pakkusid talle eelkõige huvi matemaatika, keemia, füüsika ja programmeerimine. Osaledes aga 2007. aastal Saksamaal rahvusvahelises õpilasakadeemias langetas Jaanus lõpuks oma südames otsuse keemia kasuks ning pole senini oma valikut kahetsenud.

Jaanust inspireerib teadust tegema uudishimu ja soov mõista meie ümber toimuvat. Edusammud ja põnevad avastused motiveerivad aina edasi süvenema – eriti, kui tegeleda saab probleemidega, millel on käekakatsutav rakendus terendamas. TalveAkadeemia konkurss tundus Jaanusele võimalusena lihvida oma artiklikirjutamise, postri valmistamise ja suulise ettekande oskusi.